15.02.2021

"ДОНИДО МИ" АД - бенефициент по Европейска програма за повишаване на конкурентноспособността.„Донидо Машин Индъстри“ АД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1272-C01  „Подкрепа за средните  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на настоящия проект е: „ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
„Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от  пандемията COVID-19“
Бенефициент :„Донидо машин индъстри“ АД

Обща стойност: 100 000,00лв., от които 85000,00лв. европейско и  15000,00лв. национално съфинансиране.