04.03.2021

"ДОНИДО МИ" АД - бенефициент по Европейска програма за повишаване на конкурентноспособността.„Донидо Машин Индъстри“ АД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова– помощ BG16RFOP002-2.040-1358  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на настоящия проект е: Подобряване на производственият капацитет в „Донидо Машин Индъстри“ АД с цел повишаване на  конкурентноспособността  и засилване на експортния потенциал.

Настоящият проект е изготвен след предварително извършен анализ в областта на производителността на труда в дружеството и съществуващите ограничения на интернационализацията в предприятието.

Дейността по проекта има за цел разширяването на капацитета на съществуващия стопански обект „Донидо Машин Индъстри“АД, чрез инвестиция във високотехнологични дълготрайни материални активи- Машина за лазерно рязане на листов материал и тръби 1бр. и „Система за орбитално заваряване на тръби 1бр.

Направената инвестиция ще допринесе пряко за изпълнението на дейността по подобряване на производствените процеси в „Донидо Машин Индъстри“АД, като ще бъдат получени следните резултати:
* повишаване на  конкурентноспособността;
*постигане на по- висока производителност;
  
Обща стойност на проекта: 632 751,25 лева, от които 379 650,75 лева  безвъзмездна финансова помощ и 253100,50 лева собствено финансиране .

Отворена Процедура за кандидатстване

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициента „Донидо машин индъстри”АД по ДБФП BG16RFOP002-2.040-1358, с предмет Доставка и въвеждане в експлоатация на  „Машина за лазерно рязане на листов материал и тръби“1бр. и „Система за орбитално заваряване на тръби“1бр. по обособени позиции както следва:
Обособена позициция1: „Машина за лазерно рязане на листов материал и тръби“-1бр. на стойност 537 873,25 лева.
Обособена позициция2: „Система за орбитално заваряване на тръби“-1бр. на стойност 94 898,00 лева.

Документи за кандидатстване.