22.02.2016

"ДОНИДО МИ" АД - бенефициент по Европейска програма за насърчаване на конкурентноспособността.„Донидомашининдъстри“ АД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1051-С01 „Подобряване на производствения капацитет в Донидомашининдъстри“АДфинансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е изготвен след извършен анализ на основните потребности  в дейността на  „Донидомашининдъстри“ АД . Потребностите , които ще бъдат удовлетворени с изпълнението на проекта са : Снижаване на производствените разходи; Оптимизиране на производствените процеси; Модернизиране на производственото оборудване за осъществяване на производствения капацитет, който да удовлетвори пазарните обеми на търсене.

Среализирането на проекта дружеството ще постигне следните цели: Повишаване конкурентноспособността на „Донидомашининдъстри“АД, чрез подобряване на производствения капацитет ; Засилване на експортния потенциал на дружеството; Повишаване на производителността.

С доставката на  високо технологичното оборудването ,ще се постигне  ефективна вътрешна норма на възвръщаемост, нарастване на производителността ,увеличаване на  средните генерирани приходи от износ  и ще оптимизира производствената верига .

Дейността ще бъде изпълнена чрез инвестиране въввисокотехнологични дълготрайни материални активи .

Обща стойност на проекта: 742000,00 лева, от които 445 200,00 лева  безвъзмезднафинансова помощ и 296800,00лева собствено финансиране .

Отворена Процедура за кандидатстване

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициента „Донидо машин индъстри”АД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1051-C01, с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на  Машина за рязане и бертване на дъна” – 1бр., „Тръбоогъваща машина”-1бр., „Универсална фрезова машина”-1бр., по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1: Машина за рязане и бертване на дъна– 1бр.
Обособена позиция 2: Тръбоогъваща машина– 1 бр.
Обособена позиция 3: Универсална фрезова машина– 1 бр.

Документи за кандидатстване.