4.10.2015

Откриване на учебно-производствена база в Унивирситета по хранителни технологии гр. Пловдив.

Продължавайки дългогодишното сътрудничество с Унивирситета по хранителни технологии гр. Пловдив изградихме съвместно учебно-производствена база в катедрата по Технология на млякото и млечните продукти. ДОНИДО предостави напълно автоматизирана пастьоризационна установка с капацитет 500 l/h пилотен модул за производство на бяло саламурено сирене с формоване в блок-форми и сирениноизготвител за производство на кашкавал с обем 500 l.С пускането в експлоатация на учебно-производствена база ще бъде създадена възможност за практически насочено обучение на студентите. Тя ще създаде възможност за нови научни разработки в областта на технологиите свързани с млечната промишленост.
Съвмесно с най-добрите учени в България в областта на млекопреработването специалистите на ДОНИДО ще продължават усъвършенстват своето оборудване, така че то да отговаря максимално на изискванията на технологията.ДОНИДО изказва специални благодарности за съвмесната работа по изграждането на учебно-производствената база на ръководството на Университета в лицето на Ректора проф. д.т.н. инж. Кольо Динков и катедрата по Технология на млякото и млечните продукти в лицето на нейният ръководителпроф. д-р инж. Радка Власева и доц. д-р инж. Петър Панайотов.